Родитељи

Савет родитеља – У ИЗРАДИ!

Савет родитеља


Саветодавни орган у установи је савет родитеља. Број одељења у школи опредељује број његових чланова. Савет родитеља се формира од председника одељенског Савета родитеља, као саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења. Број чланова и начин избора овог тела утврђује се Правилником о раду Савета родитеља и Статутом школе. У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и пред- ставници националне мањине, односно етничке групе.У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју, члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са сметњама у развоју.

Надлежност Савета родитеља:


– предлаже представнике родитеља односно других заступника ученика у орган управљања;

– предлаже свог представника у све обавезне тимове установе ;

– предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;

– учествује у поступку предлагања изборних садржаја и избора уџбеника;

– разматра предлог школског програма, развојног плана,годишњег плана рада;

– разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана рада школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међунарнодног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

– разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

– прдлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

– разматра и прати услове за рад установе,услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

– учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика;

– даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

– предлеже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

– разматра и друга питања утврђена статутом.


Савет родитеља, своје предлоге, питања и ставове, упућује органу управљања, директору , стручним органима установе и ученичком пармламенту.

Програм рада Савета родитеља за школску 2023/2024. годину


Септембар: избор чланова и усвајање плана рада, разматрање календара

рада, питања школске кухиње, уџбеника, упознавање са задацима школе на

васпитно-превентивном деловању и придобијање родитеља за сарадњу. Упознавање са кућним редом школе.


Новембар: разматрање успеха и дисциплине ученика на крају тромесечја, проблеми грејања школе.


Март: анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полуго-дишта,разматрање могућности извођења екскурзија, текућа питања.


Јун: разматрање успеха ученика и услова рада у протеклој школској години, летовање, припрема за наредну школску годину, примарни задаци за следећу годину.


Програм рада Савета родитеља припрема педагог школе, који је задужен за рад и координирање овог саветодавног тела.

Чланови савета родитеља:

I-1 Марија Рунић Ристић

I-2 Марина Кнежевић

I-3 Тамара Дунђерски

II-1 Сања Мунижаба Јаић

II-2 Соња Нађ

II-3 Сенка Обрадовић Краговић

III-1 Јелена Крстић

III-2 Гордана Миловановић

III-3 Драгана Бељански

III-4 Бојана Дракулић

IV-1 Светозар Совиљ

IV-2 Бојана Рудић

IV-3 Јована Никић

V-1 Снежана Бјелотомић

V-2 Тијана Стојановић

V-3 Стефан Самарџић

VI-1 Дaјана Васић

VI-2 Драган Савић

VI-3 Владислава Андрић

VII-1 Драган Гвозденовић

VII-2 Дарија Цветковић

VII-3 Дејана Перески

VIII-1 Марија Протић

VIII-2 Милица Илић

VIII-3 Данијела Шаро


© 2023 ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ДАНИЧИЋ” – Нека су права задржана

Администратори школа су одговорни за објављени садржај

Designed by DevTech