Глобални програм рада одељенског старешине

ГЛОБАЛНИ  ПРОГРАМ  ОДЕЉЕЊСКИХ СТРЕШИНА

I    ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ

1.  Израда програма рада одељењског стрешине

2.  Израда програма рада одељењског већа

3.  Учешће у изради програма рада одељењске заједнице

4.  Израда програма сарадње са родитељима

II  АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ И ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА

1.  Вођење Дневника образовно-васпитног рада

2.  Матична књига

3.  Ђачка књижица,сведочанства,похвале,дипломе

4.  Подаци о ученицима: а) породичне и социјалне прилике, б) здравствено стање ученика, в) интересовања ученика а посебно професионална интересовања,  г) резултати социометријског теста и других тестова и упитника, д) напредовање ученика, успеси на такмичењима,сметње у развоју и понашању,предузете мере ђ) белешке о разговору са ученицима и родитељима

III  РАД  СА  УЧЕНИЦИМА

А)  ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

1. Упознавање индивидуалних способности и склоности, особина, интересовања, тенденција у развоју

2. Упознавање породичних, социјалних, материјалних, здравствених и др. услова битних за развој ученика 

3. Праћење и подстицање индивидуалног развоја и напредовања ученика( успеха, владања, радног, моралног, интелектуалног, социјалног и другог развоја )

4. Индивидуални рад са ученицима ( усмеравање, вођење, саветовање )

Б)  РАД  У  ОДЕЉЕЊСКОЈ  ЗАЈЕДНИЦИ

1. Укључивање ученика у колектив и јачање колектива

2. Разматрање проблема у вези са извођењем наставе

3. Договарање о излетима, посетама, сусретима, екскурзији, забавама, акцијама и другим активностима одељењске заједнице и организовањем истих

4. Разматрање односа ученика према раду и учењу

5.Анализирање успеха ученика појединца и владања и  целог одељења и изрицање похвала и казни

6. Предузимање мера ради побољшања успеха одељења у целини, пружање помоћи  слабијим ученицима, афирмација рада даровитих

7. Анализирање друштвених активности ученика у школи и ван ње

8. Рад са одбором ОЗ ( усмеравање, информисање,саветовање, упућивање

9. Помоћ ОЗ у реализацији плана рада ОЗ, праћење и евидентирање рада ОЗ

10. Реализација тема на ЧОС  ( теме поседује педагог,психолог и одељењски старешина)   

IV   РАД СА ОДЕЉЕЊСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА

1. Организација образовно-васпитног рада у одељењу (настава,допунска и додатна, слободне активности, екскурзије, такмичења, корективни педагошки рад, друштвено-користан рад,сарадња са друштвеном средином и родитељима)

2. Предлагање програма рада одељењског већа, припрема и организација седница

3. Праћење реализације наставе, допунске и додатне, изборне, ваннаставних активности и реализације васпитних задатака

4. Подстицање и праћење унапређивања наставе

5. Упознавање одељењског већа са степеном развоја ученика, предлагање јединственог деловања свих наставника и укључивање породице и других чинилаца у васпитни рад са ученицима

6.  Припремање и израда анализа и извештаја

V   РАД  СА  РОДИТЕЉИМА

1. Индивидуални и групни разговори са родитељима ради међусобног информисања  о:  

а)  здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика,

б)  резултатима учења и понашања ученика, као и о ваннаставним активностима и о ваншколском ангажовању,  

в) условима живота у породици, школи и друштвеној средини

2. Посета ученичким домовима

3. Родитељски састанци -  одржати најмање четири родитељска састанка. Поред информисања, договарања, анализирања рада и успеха ученика, решавање проблема на састанцима обрадити одређене теме у циљу педагошко-психолошког образовања родитеља за успешније остваривање васпитног деловања породице ( теме се налазе у програму сарадње  школе са родитељима )

4. Укључивање родитеља у реализацију појединих активности ( друштвено-користан рад, екскурзије, посете, излети, свечаности, разговори и предавања за ученике и сл.)

VI  САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И  ИНСТИТУЦИЈАМА

1. САРАДЊА СА ПЕДАГОГОМ И ПСИХОЛОГОМ:  у изради програма рада одељењског старешине,одељењске заједнице,одељењског већа, у избору тема, припреми и реализацији ЧОС, праћењу и подстицању развоја ученика и напредовања, откривање узрока који доводе  до поремећаја у понашању ученика и предузимање одговарајућих мера, избору, припремању и реализацији тема на родитељском састанку, у прaћењу и анализи реализације васпитних задатака, избору и припреми различитих инструмената и обрада података

5452524
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31